บริษัท ไกร อินโฟร์ เทค จำกัด เริ่มดำเนินกิจการ
ตั้งแต่ปี 2546 มีทุนจดทะเบียนบริษัท 5,000,000 บาท
(ชำระเต็ม) โดยทางบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ
ด้านอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรรวมถึง
งานซ่อมแซม ตามความต้องการของลูกค้า โดยเริ่ม
ตั้งแต่การออกแบบ สถาปัตยกรรม เขียนแบบงาน
ตกแต่งภายในถึง งานก่อสร้างอาคาร สถานที่ ทุก
ประเภทโดยการทำงานทุกขั้นตอนเป็นการทำงาน
แบบมืออาชีพ โดยบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์
และความชำนาญ ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจทั้ง
จากหน่วยงาน ราชการและภาคธุรกิจเอกชน โดย
เฉพาะในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย

  บริษัท ไกร อินโฟร์ เทค จำกัด จึงมีความเชื่อมั่นอย่าง ยิ่งว่าจะสามารถให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง งาน ตกแต่ง แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ ในทุกระดับ ได้อย่างดีที่สุดและได้รับความ พึงพอใจสูงสุด