จากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหลายสิบ
ปีทำให้บริษัท ไกร อินโฟร์ เทค จำกัด ในปัจจุบัน มี
ความหลากหลายในเนื้องานมากขึ้นและสามารถนำ
เสนองาน ได้แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ
งานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน รวมถึงงานซ่อมแซม 
และMaintenance ซึ่งมีทั้งงานก่อสร้างที่เป็นภาค
รัฐบาลและภาคเอกชน